Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 28 december 2023

Vänligen läs noga igenom följande allmänna villkor som reglerar användningen av webbplatsen Qlel.se (nedan kallad “Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen avstå från att använda Webbplatsen. Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på kontakt@qlel.se.

1. Användarvillkor: Genom att använda Webbplatsen intygar du att du är myndig och har rätt och förmåga att ingå bindande avtal. Dessutom samtycker du till att följa dessa villkor samt att överensstämma med alla tillämpliga lagar, förordningar och övrig relevant lagstiftning. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, bestämmelser rörande elektronisk kommunikation, integritetsskydd och immateriella rättigheter. Din användning av Webbplatsen ska vara i enlighet med gällande lagstiftning och du ansvarar för att följa samtliga lagar och regler som är tillämpliga på din användning av Webbplatsen..

2. Ändringar av Villkoren: Qlel förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa allmänna villkor. Sådana förändringar kan komma till uttryck genom uppdateringar på Webbplatsen och blir giltiga omedelbart efter publicering. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Vid fortsatt användning av Webbplatsen anses du acceptera de uppdaterade villkoren och förplikta dig att följa dem. Observera att din fortsatta användning av Webbplatsen efter ändringar innebär ett uttryckligt samtycke till de reviderade villkoren och deras bindande kraft för dig som användare.

3. Samarbete med Partners: Qlel förbehåller sig rätten att samarbeta med andra elfirmor eller partners för att uppfylla kundens önskemål när interna resurser inte är tillgängliga. Detta samarbete kan omfatta, men är inte begränsat till, situationer där specialiserad expertis eller unika kompetenser krävs för att möta kundens specifika behov. Dessa partners är noga utvalda för deras expertis och överensstämmelse med branschstandarder. Qlel upprätthåller fortfarande ett fullständigt ansvar för projektets framgång och garanterar att de valda partnerföretagen lever upp till de höga standarder och kvalitetskrav som förväntas av Qlel och dess kunder. Genom detta samarbetsapproach strävar Qlel efter att säkerställa en omfattande och skräddarsydd lösning för varje kunds unika krav och förväntningar.

4. Sekretess och Personuppgifter: Genom att använda Webbplatsen samtycker du till insamling och behandling av personuppgifter enligt vår integritetspolicy, vilken är tillgänglig på den särskilda sidan för integritetspolicy på Webbplatsen. Denna integritetspolicy syftar till att tydligt beskriva hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter. Det inkluderar information om vilken typ av information som samlas in, ändamålen med behandlingen, och dina rättigheter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi uppmanar dig att noggrant granska vår integritetspolicy för att vara fullt informerad om hur vi hanterar din integritet och dina personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du också din förståelse av och överensstämmelse med de principer och riktlinjer som fastställts i vår integritetspolicy.

5. Ansvarsbegränsning: Webbplatsen och dess innehåll tillhandahålls “i befintligt skick” utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. Qlel ansvarar inte för skador eller förluster som uppstår genom användningen av Webbplatsen. Detta innefattar, men är inte begränsat till, eventuella avbrott, fel, virus, eller andra skadliga komponenter som kan påverka din användning av Webbplatsen. Vidare förbehåller sig Qlel rätten att göra ändringar eller avbryta tillgängligheten av Webbplatsen när som helst och utan förvarning. Användare uppmanas att vidta lämpliga åtgärder, såsom användning av uppdaterad antivirusprogramvara, för att skydda sina enheter och data vid användning av Webbplatsen. Genom att fortsätta använda Webbplatsen accepterar du att Qlel inte är ansvarigt för eventuella skador, förluster eller konsekvenser som kan uppstå som ett resultat av din användning av Webbplatsen.

6. Länkar till Tredjepartswebbplatser: Webbplatsen kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser för användarens bekvämlighet. Qlel ansvarar inte för innehållet på dessa externa webbplatser och tar inte ansvar för noggrannheten, fullständigheten eller aktualiteten av informationen på dessa platser. Det är viktigt att notera att dessa länkar till tredjepartswebbplatser inte utgör något godkännande eller stöd för de produkter eller tjänster som erbjuds där. Användare uppmanas att granska integritetspolicyer och användarvillkor på dessa tredjepartswebbplatser innan de interagerar eller genomför affärstransaktioner där. Qlel frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå som ett resultat av användning av dessa länkar eller från förtroendet för innehållet på tredjepartswebbplatser som länkats från Webbplatsen.

7. Avslutning av Åtkomst: Qlel förbehåller sig rätten att avsluta eller begränsa din åtkomst till Webbplatsen utan förvarning eller ansvar. Detta kan ske av olika anledningar, inklusive men inte begränsat till överträdelse av dessa allmänna villkor, misstänkt otillbörlig användning, eller för att skydda Webbplatsens integritet och säkerhet. Qlel kan, vid eget gottfinnande, vidta åtgärder för att upprätthålla dessa villkor och skydda sina rättigheter och intressen. Åtgärderna kan omfatta, men är inte begränsade till, temporär eller permanent avstängning av åtkomst. Vid avslutning av åtkomst ansvarar Qlel inte för eventuella konsekvenser eller skador som kan uppstå som ett resultat av sådana åtgärder. Genom att fortsätta använda Webbplatsen godkänner du att Qlel har rätt att vidta sådana åtgärder om det bedöms nödvändigt för att skydda intressen och säkerhet för både Qlel och dess användare.

8. Tillämplig Lag och Tvistlösning: Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska i första hand försökas lösas genom förhandlingar i god tro mellan parterna. Om förhandlingar inte leder till en ömsesidig överenskommelse och tvisten kvarstår, ska ärendet hänskjutas till svensk domstol för slutgiltig beslut. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen hos svenska domstolar och avstår från invändningar mot denna plats för tvistlösning. Detta avsnitt syftar till att säkerställa en rättvis och enhetlig bedömning av eventuella tvister och att främja en konstruktiv lösning genom förhandlingar innan juridiska åtgärder övervägs.

Genom att använda Webbplatsen erkänner och bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor i dess helhet. Din användning av Webbplatsen utgör ett bindande avtal mellan dig och Qlel enligt de angivna villkoren. Om du har några frågor eller funderingar angående dessa villkor, är du välkommen att kontakta oss via e-post på kontakt@qlel.se. Vi uppmuntrar och välkomnar kommunikation från våra användare och strävar efter att tillhandahålla tydlig information och support för att säkerställa en positiv användarupplevelse. Vår målsättning är att skapa öppenhet och tillgänglighet, och vi ser fram emot att bistå dig med eventuella frågor eller bekymmer du kan ha. Tack för att du väljer Qlel!