Installera elmätare – guide för ny & separat elmätare

Här förklarar vi allt du behöver veta om elmätare. Vår guide går igenom allt från att installera elmätare första gången till att installera separat elmätare samt besvarar de vanligaste frågorna vi får om elmätare. Välkommen att kontakta oss på Qlel om du behöver hjälp med att installera en separat elmätare i lägenhet eller fastighet.

Vad är en elmätare?

En elmätare är en enhet som används för att mäta och registrera elförbrukning i hushåll, företag och industrier. Den registrerar mängden elektrisk energi som förbrukas under en viss tidsperiod, vanligtvis i kilowattimmar (kWh). Elmätare kan vara av olika typer, inklusive analoga mätare, digitala mätare och smarta mätare.

Analoga elmätare

Traditionella mätare med en roterande skiva eller hjul som mäter den passerande strömmen. Dessa mätare visar förbrukningen genom att räkna antalet varv eller rotationer. Analoga elmätare är inte längre så vanliga idag.

Digitala elmätare

Moderna mätare som använder digital teknik för att mäta och visa elförbrukningen. De har vanligtvis en digital display som visar aktuell elförbrukning och kan ha olika funktioner som avläsning av förbrukning över tid.

Smarta elmätare

Avancerade mätare som kan kommunicera med elnätet och möjliggöra fjärravläsning av elförbrukningen. Dessa mätare kan också erbjuda funktioner som realtidsövervakning av förbrukning, fjärrstyrning av elförbrukningsenheter och möjligheten att differentiera priserna för elektricitet baserat på tid på dygnet eller efterfrågan.

ANLITA EN CERTIFIERAD ELEKTRIKER

Få en kostnadsfri
offert direkt online

Installera separat elmätare – 5 skäl

Att installera separat elmätare kan vara nödvändigt av flera skäl, beroende på situationen och behoven hos användaren eller fastighetsägaren. Här är några vanliga skäl till varför man väljer att installera separat elmätare:

 1. Individuell Mmätning och debitering: Genom att ha separat elmätare för varje lägenhet, lokal eller enhet i en fastighet kan varje användare debiteras individuellt baserat på deras faktiska elförbrukning. Detta främjar rättvis och rättvis fakturering och undviker att en användare bär kostnaden för en annan.

 2. Kostnadsfördelning: För flerfamiljshus eller kommersiella fastigheter kan separat mätning möjliggöra en mer exakt fördelning av elförbrukningskostnader mellan olika enheter eller hyresgäster. Detta kan vara särskilt viktigt när det finns olika användare med varierande elförbrukningsmönster.

 3. Energibesparing och medvetenhet: Genom att ha en separat mätare blir användarna mer medvetna om sin elförbrukning och kan vidta åtgärder för att minska den. Det kan uppmuntra till energieffektivitet och bidra till minskad miljöpåverkan.

 4. Övervakning och hantering: Separata elmätare möjliggör individuell övervakning och hantering av elförbrukningen för varje enhet eller avdelning. Detta kan vara användbart för fastighetsförvaltare eller ägare för att identifiera energiförbrukningsmönster, upptäcka avvikelser och vidta åtgärder för att optimera energianvändningen.

 5. Lagkrav och standarder: Vissa lagar, förordningar eller branschstandarder kan kräva att separat elmätning installeras i vissa typer av fastigheter eller situationer. Detta kan vara för att främja transparens, rättvisa och överensstämmelse med energieffektivitetsnormer.

Installera laddbox

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera laddbox hemma. Välkommen till Qlel!

Installera solceller

Anlita en certifierad elektriker när du ska installera solceller på taket hemma. Välkommen!

Anlita elektriker

Certifierad elektriker för dig som behöver hjälp med installation i hemmet. Välkommen!

Installera elmätare – steg för steg

Att installera en elmätare är en viktig process för att säkerställa korrekt mätning och fakturering av elförbrukning. Här är en översiktlig guide för att genomföra installationen. Observera att det är en generell guide, så avvikelser från denna kan förekomma. Att installera en ny elmätare är ingenting man gör själv. Det kräver en behörig elektriker. Kontakta oss för att få hjälp att installera en elmätare.

Steg 1: Planering & förberedelse:
 • Identifiera lämplig plats för elmätaren. Den bör vara lättillgänglig för avläsning och underhåll.
 • Se till att elanslutningen är avstängd innan du börjar arbeta för att undvika risk för elektriska stötar.
 • Kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning för installationen.
Steg 2: Ta bort den gamla elmätaren:
 • Om du ersätter en befintlig elmätare, stäng av huvudbrytaren och avlägsna den gamla mätaren försiktigt.
 • Var försiktig och följ tillverkarens anvisningar för att undvika skador på elledningar eller andra delar av elsystemet.
Steg 3: Förbered kabelanslutningar:
 • Anslut ledningarna enligt mätarens specifikationer och märkningar för fas, nolla och jord.
 • Se till att kabelskarvarna är ordentligt isolerade för att undvika kortslutningar eller risk för elektriska problem.
Steg 4: Installera den nya elmätaren:
 • Placera den nya elmätaren på plats och säkra den enligt tillverkarens instruktioner.
 • Anslut kablarna till mätaren enligt märkningar och säkerställ en korrekt anslutning.
Steg 5: Test och slutlig kontroll
 • Slå på huvudströmbrytaren och kontrollera att mätaren fungerar korrekt.
 • Utför nödvändiga tester och kontroller för att säkerställa att mätaren mäter elförbrukningen korrekt.

Vanliga frågor om elmätare

Här nedanför besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ofta ställs om elmätare. Saknar du svar på din fråga är du välkommen att kontakta oss på Qlel för kostnadsfri rådgivning kring all form av elinstallation (som en elmätare). 

Vad har man en elmätare till?

Vanliga användningsområden för elmätare inkluderar bostadshus, kommersiella fastigheter, industriella anläggningar och offentliga byggnader. Dessa används för att mäta elförbrukning och debitera användare eller hyresgäster för deras användning av elektricitet.

Finns det olika typer av mätmetoder som används i olika typer av elmätare?

Ja, det finns olika typer av mätmetoder som används i elmätare.

 • Analoga mätare använder en roterande skiva eller hjul för att mäta förbrukningen.
 • Digitala mätare använder digital teknik för att registrera förbrukningen och visa den på en digital display.
 • Smarta mätare har avancerade funktioner som tillåter fjärravläsning och kommunikation med elnätet.
Hur skiljer sig smarta elmätare från analoga och digitala?

Smarta mätare skiljer sig genom sin förmåga att kommunicera med elnätet och erbjuda avancerade funktioner som fjärravläsning och övervakning av elförbrukning i realtid. Analoga och digitala mätare är mer grundläggande och har inte den avancerade funktionaliteten hos smarta mätare.

Vilken elmätare ska man välja?

Några faktorer att beakta vid valet av en elmätare inkluderar användningsmiljön (t.ex. inomhus eller utomhus), typ av fastighet (t.ex. bostadshus, kommersiell eller industriell), önskade funktioner (t.ex. fjärravläsning, realtidsövervakning) och överensstämmelse med gällande lagar och standarder.

Finns det nackdelar med att installera separat elmätare?

Nackdelar med separat elmätning kan inkludera högre initiala installationskostnader, behovet av mer komplexa mätarhanteringssystem och ökad underhållsarbete för att övervaka och hantera flera mätare.

Hur påverkar separat elmätning förnybara energikällor?

Separat elmätning kan underlätta för integreringen av förnybara energikällor genom att möjliggöra individuell mätning och uppföljning av förbrukning och produktion. Det kan också underlätta för debiteringssystem som tar hänsyn till energiproduktion från förnybara källor.

När kan man dra nytta av separat elmätning?

Fastigheter med flera enheter, såsom lägenhetskomplex, kommersiella byggnader med flera hyresgäster och industriella anläggningar med olika avdelningar, kan dra nytta av separat elmätning för att möjliggöra individuell debitering och övervakning av elförbrukning.

Kan separat elmätning bidra till att minska elförbrukningen?

Ja, separat elmätning kan bidra till att minska elförbrukningen genom att öka medvetenheten om elförbrukning bland användare och främja beteendeförändringar för att minska energikonsumtionen. Det kan också underlätta implementeringen av energieffektivitetsåtgärder och övervakning av deras effektivitet.

Vilka utmaningar finns vid installation av separat elmätare?

Tekniska utmaningar kan inkludera behovet av korrekt ledningsdragning och anslutning för varje mätare samt implementering av lämpliga mätarhanteringssystem för att övervaka och hantera flera mätare. Administrativa utmaningar kan inkludera korrekt fakturering och hantering av användardata samt uppfyllande av lagkrav och standarder för mätning och rapportering.